LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD) i Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).

 

CONCEPTES GENERALS

 

Els següents termes i condicions legals regulen l'ús del lloc web http://www.ostaja.es (des d'ara "LA WEB"), de la qual Ostaja S.L. (En endavant "OSTAJA S.L.") és titular.

El responsable del fitxer és OSTAJA S.L., amb domicili social i fiscal a C / Aribau, 58 (Barcelona) - Espanya.

A través de LA WEB, OSTAJA S.L. proporciona informació sobre els seus serveis. Les persones que vulguin beneficiar-se dels seus serveis s'han de posar en contacte amb OSTAJA S.L. a través de l'apartat de contacte de LA WEB o bé trucant al 93.152 88 32.

En qualsevol cas, hi ha apartats de LA WEB accessibles a persones físiques o jurídiques (en endavant, "USUARIS") en els quals no es facilita cap dada personal a través de LA WEB. En aquest sentit, els USUARIS que accedeixin a aquestes parts de la WEB accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquests Termes i Condicions, en la mesura que això els pugui ser d'aplicació.

 

MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS

OSTAJA S.L. podrà modificar les presents Condicions Generals mitjançant la publicació d'aquestes modificacions al portal per tal de que puguin ser conegudes pels USUARIS, sempre abans de la visita al portal o al'adquisició de qualssevol béns oferts en el mateix.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

CONCEPTE D'USUARI

La utilització de LA WEB atribueix la condició de visitant, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquests Termes i Condicions en la versió publicada per OSTAJA S.L. en el mateix moment en què l'usuari accedeixi a la web.

OSTAJA SL, d'acord amb la seva política de privacitat, es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d'acord amb el que estableix la legislació vigent referent a la protecció de dades de caràcter personal. L'enviament i la remissió de dades que es realitzi per l'usuari a través de LA WEB de OSTAJA S.L. o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per les més modernes tècniques de seguretat electrònica a la xarxa. Així mateix les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades es troben igualment protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l'accés de tercers no autoritzats als mateixos. OSTAJA S.L. realitza els seus millors esforços per disposar dels sistemes més actualitzats per a l'eficàcia d'aquests sistemes de seguretat.

 

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts a LA WEB de conformitat amb la Llei i els termes i condicions generals i particulars dels serveis que ofereix OSTAJA S.L. en cada moment, i no podrà emprar per a:

 

1. Transmetre a tercers no autoritzats el seu nom d'usuari i la contrasenya, havent de comunicar immediatament a OSTAJA S.L. l'accés per part d'un usuari no autoritzat a aquesta informació.

2. Introduir en la xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de OSTAJA S.L. seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa interna o d'WEB.

3. Realitzar activitats il·lícites, fraudulentes i / o incíviques o que impedeixin la correcta utilització de la Pàgina Web, així com de la xarxa o els seus recursos.

4. Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

5. Reproduir, duplicar, vendre o explotar per a fins comercials qualsevol contingut de LA WEB.

6. Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme i / o que atemptin contra els drets humans.

 

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

WEB de OSTAJA SL, incorpora les salvaguardes adequades, i utilitza la tecnologia estàndard del sector per millorar la seguretat, integritat, exhaustivitat, exactitud i protecció de les dades personals que té recopilats, i ha establert les precaucions raonables per protegir aquesta informació de possibles pèrdues o mals usos. Les seves normes sobre protecció de dades i seguretat es revisen periòdicament i es milloren quan és necessari, i s'esforça per assegurar que només les persones autoritzades puguin accedir a la informació que vostè proporciona.

OSTAJA S.L. declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, OSTAJA S.L. no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus. OSTAJA S.L. no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que OSTAJA SL realitza els seus millors esforços per evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts prestats per OSTAJA S.L. així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de OSTAJA SL.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de OSTAJA SL o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de OSTAJA SL.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per OSTAJA SL, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

OSTAJA S.L. és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

OSTAJA S.L. en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes , xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

 

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines web de OSTAJA SL, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen a OSTAJA SL per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a OSTAJA SL, traducció , adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de OSTAJA S.L ..

D'acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, OSTAJA S.L. queda autoritzat igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç dut a terme per OSTAJA SL per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de OSTAJA S.L. sense el consentiment previ, exprés i per escrit de OSTAJA S.L .. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de OSTAJA S.L. sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

OSTAJA S.L. no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament oa través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de OSTAJA SL.

 

La propietat i gestió de LA WEB correspon a OSTAJA S.L .. Cap material d'aquesta web o de qualsevol altre lloc la propietat, gestió, llicència o control correspongui a OSTAJA S.L. pot ser copiat, reproduït, reeditat, carregat o publicat a la xarxa, ni transmès o distribuït de cap manera, exceptuant la descàrrega d'una còpia dels materials en un únic ordinador per al seu ús domèstic, personal i no comercial, sempre que es mantingui intacta la informació del copyright i dels drets de propietat. La modificació dels materials o el seu ús amb qualsevol altre fi suposa una violació dels drets d'autor i de propietat de OSTAJA SL. A efectes d'aquest Acord, queda prohibit l'ús d'aquests materials en qualsevol altre lloc web i en qualsevol altre entorn d'ordinadors connectats en xarxa.